กระทรวงยุติธรรม อบรมผู้บริหารงานยุติธรรม

9 ก.ย. 2557

นายพงษ์ภัฏ เรียงเครือ ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน กระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น” (บธต.) รุ่นที่ 18 ให้กับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, กรมบังคดี, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมราชทัณฑ์, กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จำนวน 80 คน เพื่อพัฒนาผู้บริหารงานของประทรวงยุติธรรมให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นนักบริหาร ให้กับข้าราชการผู้นำทีมหรือหัวหน้ากลุ่มงาน สร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตามโครงการจัดอบรมของ ศูนย์วิทยาบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

***โดยการฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น” (บธต.) รุ่นที่ 18 ในครั้งนี้ กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 9-24 กันยายน 2557 ณ โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้

หมวดที่ 1          การพัฒนาตนเอง

หมวดที่ 2          การบริหารงานและการจัดการ

หมวดที่ 3          การทำงานร่วมกับผู้อื่น

หมวดที่ 4          การบริหารงานยุติธรรมและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 5          การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานยุติธรรม

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT