6 สถาบัน ลงนามความร่วมมือปลูกฝังพัฒนานักศึกษา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม

4 ก.ย. 2557

ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตร 6 สถาบัน อาทิ วิทยาลัยการทัพบก กองทัพบก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, มหาวิทยาลัยธนบุรี และสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ในเรื่อง “การพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” เพื่อร่วมมือในการจัดกิจกรรม การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม อันจะเกิดเป็นประโยชน์ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพทางการศึกษาต่อไป ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

***สำหรับผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 6 สถาบัน เรื่อง “การพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.)    ดร.บุษบา ชัยจินดา รองธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.)    พันเอกสรชัช วรปัญญา ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก กองทัพบก

3.)    อาจารย์ธเนศ รัตนอุบล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

4.)    อาจารย์ภาสกร ปาละกูล ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

5.)    ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี

6.)    ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ นายกสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย

 

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT