ม.ศรีปทุม เปิดบ้านร่วม สพม. 2 เสวนาขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

4 ก.ย. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเสวนา “กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” ให้กับประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพื่อนำข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นมาใช้ในการวางแผนดำเนินงาน ตลอดจนนำไปสู่การแก้ปัญหาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ตามโครงการความร่วมมือของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมเสวนา “กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย

1.)    ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

บรรยายพิเศษในหัว “คุณค่าครูแห่งศตวรรษที่ 21”

2.)    การเสวนาเรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมบรรยายพิเศษ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

2.1)            ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

2.2)            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์

2.3)            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว

2.4)            ดร.นิวัตร นาคะเวช

***สำหรับกลุ่มเสวนากลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมในการเสวนา ได้แยกตามหัวข้อทั้งหมด 8 เรื่อง ดังนี้

1.)    เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์

2.)    เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์

3.)    เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน

4.)    เรื่องการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร

5.)    เรื่องบทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อนทางวิชาการ

6.)    เรื่องการประกันคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

7.)    เรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้

8.)    เรื่องการนำ ICT มาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา

 

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT