เสวนา“กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ สพม.2”

3 ก.ย. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดการประชุมเสวนา “กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2” ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุม Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการประชุมเสวนา ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.  คลิกชมถ่ายทอดสดที่นี่

กำหนดการ
เวลา  08.00 น. ลงทะเบียน (บริเวณด้านนอกหน้าห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 )
เวลา  08.30 น. ผศ.ดร. วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                     กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เวลา  08.45 น. พิธีเปิดการประชุมเสวนาฯ   โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ 
                     ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เวลา  09.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณค่าครูแห่งศตวรรษที่ 21” 
                    โดย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช
เวลา  10.00 น. การเสวนาเรื่อง “กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2”
                     โดย  ศ.ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์ , ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ ,
                             ผศ.ดร.ไสว  ฟักขาว , ดร.นิวัตร  นาคะเวช , นายสมชาย เกิดอยู่
เวลา  12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  (ห้อง Convention อาคาร 11 ชั้น 4)
เวลา  13.00 น.  แบ่งกลุ่มเสวนากลุ่มย่อย  ระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา  
                      กลุ่มที่ 1  เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์  (ห้อง12A01 อาคาร 11 ชั้น 12A)
                      ผู้นำเสวนา :  ผอ.สุนันทวิทย์ พลอยขาว และ ผอ.กาญจนา วัฒนวิกกิจ
                      เลขานุการกลุ่ม  ศน.นวลจันทร์  กระจ่างเวช / นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน์
                      ผู้จดบันทึก   น.ส.พัชรี  เนตรน้อย ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 
                      กลุ่มที่ 2  เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์  (ห้อง12A02 อาคาร 11 ชั้น 12A)
                      ผู้นำเสวนา :  ผอ.สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์ และผอ.ประสงค์ สุบรรณพงษ์
                      เลขานุการกลุ่ม   ศน.สมหวัง สมานรักษ์ / นางเลิศลักษณ์  หอมกลิ่น
                      ผู้จดบันทึก   น.ส.ลักษิกา  หาญโกธา  ครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
                      กลุ่มที่ 3  เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน  (ห้อง12A03 อาคาร 11 ชั้น 12A)
                      ผู้นำเสวนา :  ผอ.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก และ ผอ.สมพร สังวาระ
                      เลขานุการกลุ่ม  ศน.ภาสกร พงษ์สิทธากร / นางสุจิรา  ศิวาโมกข์
                      ผู้จดบันทึก   น.ส.กชกร  รัชกุล  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา

                      กลุ่มที่ 4  เรื่องการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร (ห้อง12A04 อาคาร 11 ชั้น 12A)
                      ผู้นำเสวนา :  ผอ.พรพิมล พรชนะรักษ์  และ ผอ.ธีรพงศ์ นิยมทอง
  เลขานุการกลุ่ม  ศน.อัตถสิทธิ์  นาวะลี / นางสาวนันทนา  ภพพินิจ
                      ผู้จดบันทึก   น.ส.กัลยา สกุลแก้ว  ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ บดินทรเดชา
                      กลุ่มที่ 5  เรื่องบทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อนทางวิชาการ (ห้อง12A05 อาคาร 11 ชั้น 12A)
                      ผู้นำเสวนา : ผอ.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน และผอ.วรรณดี นาคสุขปาน
                      เลขานุการกลุ่ม   ศน.ศศิภา เอี่ยวเจริญ / นางสาวชมขวัญ  สีแสงฉ่ำ
                      ผู้จดบันทึก   นางกัญชภัส ชาวปลายนา ครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
                       กลุ่มที่ 6  เรื่องการประกันคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  (ห้อง12A06 อาคาร 11 ชั้น 12A)
                      ผู้นำเสวนา :  ผอ.อารีรัศมิ์  วัฒนทองผิว และ ผอ.สำรวย  ไชยยศ
                      เลขานุการกลุ่ม ศน.พิชญ์มณฑน์  ลีกำเนิดไทย / นางอัญชลี  เจริญสุข
                      ผู้จดบันทึก   นางวณิตา ประภัศร ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
                      กลุ่มที่ 7  เรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้  (ห้อง12A07 อาคาร 11 ชั้น 12A)
                      ผู้นำเสวนา :  ผอ.มงคล  ชูวงษ์วัฒนะ และ ผอ.บุญฤทธิ์ รุ่งเรือง
                      เลขานุการกลุ่ม  ศน.สุวิมล  อินทปันตี / นางสาวเกษมศรี  ปั้นมณี
                      ผู้จดบันทึก   น.ส.วรัญญู เขียวอยู่ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔
                      กลุ่มที่ 8  เรื่องการนำ ICT มาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษา (ห้อง12A08 อาคาร 11 ชั้น 12A)
                      ผู้นำเสวนา :  ผอ.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์  และ ผอ.วิสิทธิ์  ใจเถิง
                      เลขานุการกลุ่ม  ศน.วีระศักดิ์  ศรีสังข์ / นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล
                      ผู้จดบันทึก   นางสมพิศ ทองเปล่งรัศมี  ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เวลา  15.00 น.  การนำเสนอผลการเสวนาต่อที่ประชุมใหญ่
เวลา  16.00 น.  ซักถามและแสดงความคิดเห็น
                      ปิดการเสวนา โดย นายสัจจา  ศรีเจริญ  ผอ.สพม. เขต 2

หมายเหตุ    1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บริการชา กาแฟ  หน้าห้อง Auditorium 1 , บริการอาหารว่างแบบกล่องในห้อง Auditorium 1) 
                    ภาคเช้า  เวลา 10.15 – 10.30 น.  ภาคบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.
                2. ตารางการประชุมฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม