สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตรวจประเมิน จัดตั้งศูนย์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม

29 ส.ค. 2557

ดร.ธนา สุขวารี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คุณจุลลดา มีจุล หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ เนื่องในโอกาสการตรวจประเมินความพร้อมหน่วยรับรองสมรรถนะบุคคล ในการจัดตั้ง ศูนย์รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบงกช อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมหน่วยรับรองสมรรถนะบุคคล ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.) คุณจุลลดา มีจุล              หัวหน้าผู้ประเมิน

ส่วนวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

2.) โสภาพรรณ จงสุขวรากุล    ผู้ตรวจประเมิน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

3.) คุณจำรัส ตันตรีสุคนธ์       ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

4.) ดร.ประสบโชค ประมงกิจ   ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

5.) คุณสำนวน หิรัญวงษ์         ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

 

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT