อธิการบดี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 56

27 ส.ค. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เนื่องในโอกาสในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

สำหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1.) รองศาสตราจารย์ เทื้อน ทองแก้ว                                 ประธานกรรมการ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

2.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์              กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

3.) รองศาสตราจารย์ รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม                     กรรมการ

                รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.) รองศาสตราจารย์ จันทนา ทองประยูร                           กรรมการ

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

5.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย               กรรมการ

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6.) ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร                                                  กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.) อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก                                        กรรมการ

หัวหน้าผู้ดูแลหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม