อธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “เวียดนาม”

26 ส.ค. 2557

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาเข้าพบ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อรับโอวาทและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาในการเดินทางไปศึกษาที่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ถึง 15 มกราคม 2558  ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2557 ณ ห้องบุญฑริก อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จะเดินไปศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ในครั้งนี้ ประกอบด้วย..

1.)    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาซียน ประจำปี 2557 เพื่อไปศึกษาที่ University of Economics of Chi Minh City (UEH) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นสถาบันคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยนักศึกษาได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 2 คน ได้แก่

1.1) นายยงยศ กิตติคุณ        นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

1.2) น.ส.นัดดา ราตรีธรรม     นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

2.)    โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sripatum University Student Exchange Program ณ University of Economics of Chi Minh City (UEH) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นสถาบันคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีนักศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่

2.1) นายธนพัฒน์ วงษ์กำภู    นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ

2.2) น.ส.นิชา พุคยาภรณ์      นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ      

3.)    และในโอกาสนี้มีนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา Guizhou University จาก สาธารณัฐประชาชนจีน ได้ฝึกงานเสร็จสิ้นแล้ว ตั้งแต่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 26 กรกฎาคม 2557 ได้เข้าพบอธิการบดีในครั้งนี้ จำนวน 2 คน ได้แก่

3.1) นายกฤษณ์ ญาณฤทธิ์    นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ      

3.2) น.ส.สุภาวดี ชากระโทก  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์