20 บาท ฉลาดรอบโลก

25 ส.ค. 2557

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “20 บาทฉลาดรอบโลก” เพื่อให้นักศึกษาทุกคณะและทุกชั ้นปี ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รู้ จักการเก็บออมเงิน และได้มีโอกาสทัศนศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ และเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมในต่างประเทศ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ ตามโครงการความร่วมมือของกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และ นักศึกษาทั้ง 10 คณะของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน