ค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม

22 ส.ค. 2557

นายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม” English Language Teaching Methodology สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีครูภาษาอังกฤษจาก 52 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน เข้าร่วมในการอบรม เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตามโครงการความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ, โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา