ม.ศรีปทุม อบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

13 ส.ค. 2557

สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอบรมโครงการ “วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา” ให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่สนใจ จำนวน 70 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาของสถาบันอุดมศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างถูกต้องและเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬามุ่งสู่เพื่อความเป็นเลิศต่อไป ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

***ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ประกอบด้วย…

1.) ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร : ที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาการกีฬาสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์จิตวิทยาการกีฬากับการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา”

2.) อาจารย์ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล : นักกายภาพบำบัด สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การรักษาและการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา”

3.) ดร.โสภิต ภาโนมัย : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทางการกีฬา”

4.) ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนา : ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “โภชนาการทางการกีฬากับการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา”

5.) ดร.กฤตพล พิทธไชย : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนวดกับการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา”

6.) อาจารย์มาโนช บุตรเมือง : ผู้ชำนาญการ ด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การกีฬาแห่งประเทศไทย

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทฤษฎีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬา”