ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

4 ส.ค. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  “พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”  ในวันศุกร์ที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ลานเอ็กซิบิชั่นฮอลล์  ชั้น ๑  อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร ๑๑)   เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ตามรอยพระบาทเกี่ยวกับผ้าทอไทยที่พระองค์ทรงส่งเสริม รวมทั้งกระตุ้นให้ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าทอไทย  และร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป  พร้อมกันนี้ยังมีการเดินแบบแต่งผ้าไทยของแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ จากรายการ ทอฟ้าผ้าไทย และเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง ผ้าไทย โดย คุณเจนิสตาร์   รักษ์สิริโสภา ผู้ผลิตรายการ ทอฟ้าผ้าไทย  อีกด้วย  สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2138, 2329

กำหนดการ  “พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

เวลา ๐๙.๐๐ น.  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
พร้อมเพรียงกัน ณ ลานเอ็กซิบิชั่นฮอลล์ ชั้น ๑ อาคาร ๔๐ ปี มหาวิทยาลัย ศรีปทุม (อาคาร๑๑)

เวลา ๐๙.๓๐ น.   การแสดงรำถวายพระพร

เวลา ๐๙.๓๕ น.   พิธีวางพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

- นักศึกษาวิชาทหาร
- สโมสรนักศึกษา
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะบัญชี
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะดิจิทัลมีเดีย
- วิทยาลัยนานาชาติ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
เวลา ๑๐.๐๐ น.   ประธานในพิธี
- เปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ
- จุดเทียนชัย
- อ่านคำถวายพระพรเทิดพระเกียรติ

เวลา ๑๐.๑๕ น.   ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี , เพลงสดุดีมหาราชา

เวลา ๑๐.๒๐ น.   ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชาชินีนาถ

เวลา ๑๐.๓๐ น.   การแสดง เดินแบบชุดแฟชั่นผ้าไทย จากรายการ ทอฟ้าผ้าไทย

เวลา ๑๐.๔๐ น.   การเสวนา เรื่อง ผ้าไทย โดย คุณเจนิสตาร์   รักษ์สิริโสภา
ผู้ผลิตรายการ ทอฟ้าผ้าไทย

*การแต่งกาย : ชุดเบล์เชอร์ หรือ ชุดผ้าไทย