พัฒนาศักยภาพด้าน Digital Marketing

21 ก.ค. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และนายกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท โทเทิล บิสิเนส ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (iTopPlus) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดตั้งสถาบัน iTopClass ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท โทเทิล บิสิเนส ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ขึ้นเพื่อเป็นสถาบันจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ในด้าน Digital Marketing ให้แก่บุคคลที่สนใจ และมีความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการทำโฆษณาผ่านสื่อ Digital ให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมบุษกร อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน