บ่มเพาะธุรกิจ รุ่น 3

4 ก.ค. 2557

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการทักษะการประกอบอาชีพ เถ้าแก่มือทอง รุ่น 3 หลักสูตรการดำเนินธุรกิจถ่ายภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน จำนวนมาก ณ ห้องปัทมา อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม