พิธีถวายพระพรชัยมงคล

4 ก.ค. 2557

อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม) เข้าร่วม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เลขาธิการมูลนิธิจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี  ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร