รางวัลวิทยานิพนธ์สภาวิจัยแห่งชาติ

1 ก.ค. 2557

ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์สภาวิจัยแห่งชาติ จากเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ 2557 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี