ม.ศรีปทุม ร่วมผนึกกำลังทางวิชาการกับ ม.รัฐ มรภ. และ ม.เอกชน

26 มิ.ย. 2557
รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 17 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ พร้อมสนับสนุนและพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพระดับสากล  ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย