ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557

29 พ.ค. 2557

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2557

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในภาคปกติ วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 และนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557  รายละเอียดกำหนดการ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

 

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 

คณะ

เวลา

สถานที่

คณะบริหารธุรกิจ

 

 

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 09.45 น.

10.00 – 11.30 น.

13.00 – 15.00 น.

นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ อาคาร1 ด้านห้องทะเบียน

 

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 

ปฐมนิเทศแยกคณะที่อาคาร 9 ชั้น 12

**ปฐมนิเทศแยกสาขา 

1.สาขาวิชาการจัดการ (MGT) ห้อง 9-904

2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (FIB) ห้อง 9-103

3. สาขาวิชาการตลาด (MKT) ห้อง 9-906

4. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ITB) ห้อง 9-902

5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ห้อง 9-903

6. สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโว่อุปทาน (LSC) ห้อง 9-1005 และ 9-1006คณะบัญชี

 

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 09.45 น.

10.00 – 11.30 น.

13.00 – 15.00 น.

นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร1 ด้านห้องการเงิน

 

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 

ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11  ชั้น 1 ลาน Exhibition คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

08.30 – 09.30 น.

 

09.30 – 09.45 น.

10.00 – 11.30 น.

13.00 – 15.00 น.

นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคาร 5

 

(ฝั่งร้านกาแฟ)

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 

ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ห้องคอนเวนชั่น

*ปฐมนิเทศแยกสาขา  อาคาร 11 ห้อง 701-705คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

08.30 – 09.30 น.

 

09.30 – 09.45 น.

10.00 – 11.30 น.

13.00 – 15.00 น.

นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี อาคาร 5

 

(ฝั่งโรงอาหาร)

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 

ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารเอนกประสงค์                                                 

  

คณะ

เวลา

สถานที่

คณะนิเทศศาสตร์

 

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 11.30 น.

 

       13.00 – 13.15 น.

13.30 – 15.00 น.

นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 9 ชั้น 1

 

ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 9 ชั้น1

**ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 9 ห้อง 801-804

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้อง บัวหลวงแกรนด์รูม 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม   คณะดิจิทัลมีเดีย

 

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 11.30 น.

       13.00 – 13.15 น.

13.30 – 15.00 น.

นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ อาคาร 11 ห้อง คอนเวนชั่น

 

ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร11 ห้อง คอนเวนชั่น

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้อง บัวหลวงแกรนด์รูม 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  คณะนิติศาสตร์

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 11.30 น.

       13.00 – 13.15 น.

13.30 – 15.00 น.

 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร1 ห้อง 401

 

ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร1 ห้อง 401

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้อง บัวหลวงแกรนด์รูม 

พิธี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 11.30 น.

       13.00 – 13.15 น.

13.30 – 15.00 น.

 

 นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์

 

ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารเอนกประสงค์

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้อง บัวหลวงแกรนด์รูม 

พิธี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  คณะศิลปศาสตร์ 

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 11.30 น.

       13.00 – 13.15 น.

13.30 – 15.00 น.

 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 9 ชั้น12

 

 ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ  อาคาร 9 ชั้น 12

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้อง บัวหลวงแกรนด์รูม    

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม  วิทยาลัยนานาชาติ

08.30 – 09.30 น.

09.30 – 11.30 น.

       13.00 – 13.15 น.

13.30 – 15.00 น.

 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 11 ชั้น 8

 

ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร11 ชั้น 8

นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้อง บัวหลวงแกรนด์รูม 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ชั้น 5 ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 

 

 

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 

คณะ

เวลา

สถานที่

ภาคเสาร์ – อาทิตย์

ภาคค่ำทุกคณะ

09.30 – 10.00 น.

10.00 – 12.00 น.

 

 

 

 

 

นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี(อาคาร 5)

 

ปฐมนิเทศแยกคณะ          

      – คณะบัญชี อาคาร 9 ชั้น 9-1001

      – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อาคาร 11 ห้อง คอนเวนชั่น

      – คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารเอนกประสงค์

      – คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 11 ห้อง theatre

     

 

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดรูปภาพอาคารเรียน ได้ที่

www.spu.ac.th/campus-life/map/map-bangkane

 

การแต่งกาย            นักศึกษาภาคปกติแต่งชุดนักศึกษาที่ถกูต้อง

                              นักศึกษาภาคเสาร์อาทิตย์แต่งชุด นักศึกษาที่ถูกต้องหรือแต่งกายชุด ที่สภาพ