ประกาศ กำหนดการสอบทดแทนปลายภาค 2 / 2556 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย

26 พ.ค. 2557

ตามที่  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ประกาศงดการสอบปลายภาค2/2556 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557 และการสอบรอบค่ำของทุกวัน ที่ผ่านมานั้น

เพื่อให้การสอบยังดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จทันกำหนดการเปิดภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้กำหนดวันสอบทดแทนโดยยังคงช่วงวันเวลาเดิม ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง กำหนดการสอบทดแทนปลายภาค การศึกษาที่ 2 / 2556  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย