“วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗”

12 พ.ค. 2557

อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๒๙ รูป จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เนื่องใน “วันวิสาขบูชา ๒๕๕๗” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญใส่บาตรร่วมกัน ณ บริเวณหน้าอาคาร ๔๐ ปี (อาคาร ๑๑) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน