รร.ทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม

22 เม.ย. 2557

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้บริหาร คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ พันเอกชูชาติ สุกใส รองผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ โรงเรียนทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ม.ศรีปทุม ณ ม.ศรีปทุม บางเขน