ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2 เม.ย. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555  แด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   (ช่วง  วรปุญฺญมหาเถร)    เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ถวาย  ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร