พระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

2 เม.ย. 2557

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย – เทค สถาบันการศึกษาเอกชน ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1,059 คน  และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จำนวน 11 คน โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค เป็นผู้กราบทูลรายงาน  ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน