ม.ศรีปทุม ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)

31 มี.ค. 2557

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม มีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555  แด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   (ช่วง  วรปุญฺญมหาเถร)    เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ    ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  วันอังคารที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555  แด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   (ช่วง  วรปุญฺญมหาเถร)  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ   ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช นามเดิม  ช่วง  สุดประเสริฐ   ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๖๘  ที่อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในด้านการศึกษาและการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ไทย  กล่าวคือหลังจากอุปสมบทเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ วัดปากน้ำ  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม  และแผนกบาลี  จนสอบได้เปรียญธรรม  ๙  ประโยค  ได้ศึกษาและปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนววิชชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำ รวมทั้งเป็นผู้ทรงจำและสวดพระปาฏิโมกข์   ในด้านการบริหารได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสมเด็จสังฆนายก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  กรุงเทพมหานคร  เป็นพระอุปัชฌาย์  เป็นพระอาจารย์ใหญ่วัดปากน้ำ   ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค  ๓  รวม  ๒ สมัย   เจ้าคณะภาค ๑๗  รวม ๓ สมัย  เจ้าคณะภาค  ๗  รวม ๓ สมัย  เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  เป็นแม่กองงานธรรมทูต เป็นแม่กองบาลีสนามหลวง ซึ่งเป็นพระมหาเถระที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการจัดสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยและดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระมหารัช¬มังคลาจารย์ เป็นพระมหาเถระผู้ทรงความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ และการบริหารจัดการ  ผลงานที่ปรากฏ อาทิ การเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประชุมปฏิบัติการสังคายนาพระไตรปิฎก การสังคายนาพระธรรมวินัย การตรวจชำระพระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ   นับเป็นพระสงฆ์ผู้มีผลงานและคุณธรรมโดดเด่นสมควรแก่การยกย่องเป็นแบบอย่าง 

ในต่างประเทศท่านเจ้าพระคุณก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมและมีผลงานโดดเด่น ดังปรากฏจากการที่คณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกา ได้ถวายสมณศักดิ์แด่ท่านเจ้าพระคุณในหลายวาระ รวมถึงองค์กรสงฆ์จากประเทศอินเดียได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อย่างสมเกียรติ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระมหาเถระผู้ทรงเมตตาธรรมและความรู้ กอปรด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ท่านได้วางรากฐานและพัฒนากิจการคณะสงฆ์จนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำเพื่อนำดอกผลของมูลนิธิใช้ในการบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ  และได้ชักชวนสาธุชนร่วมสมทบทุนในโอกาสต่างๆ จนถึงปัจจุบันได้จัดถวายทุนแก่สำนักศาสนศึกษา ๗๒ แห่งทั่วประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนแก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาปีละหลายร้อยทุนเป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้น  ท่านยังได้บำเพ็ญศาสนกิจในด้านสาธารณูปการอีกมากมาย อาทิ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน และพระเจดีย์ ถวายเป็นธรรมานุสรณ์ ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ  ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการก่อสร้างพระเจดีย์มหารัชมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในต่างประเทศท่านเจ้าพระคุณได้เริ่มสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกา ตั้งชื่อวัดว่า “วัดมงคลเทพมุนี”ก่อสร้างวัดไทยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นตั้งชื่อว่า “วัดปากน้ำญี่ปุ่น” ก่อสร้างวัดไทยในประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งชื่อว่า “วัดปากน้ำนิวซีแลนด์”  ให้การอุปถัมภ์การสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกาแห่งที่ ๒ คือ “วัดปากน้ำอเมริกา” 

ด้วยความเป็นพระมหาเถระที่ถึงพร้อมด้วยเมตตาธรรม และความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ จนก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างดีเลิศ และแผ่ประโยชน์เกื้อกูลไปยังนานาชาติอย่างหาประมาณมิได้  สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ประเภททั่วไป  แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง  วรปุญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2513 เป็นต้นมา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม  “ศรีปทุม”  พร้อมทั้งได้พระราชทานความหมายว่า  “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” 

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดทำการเรียนการสอน กว่า 44 ปี มีการจัดการเรียนการสอน  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน,   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ซึ่งในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ  รวมทั้งสิ้น  101 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จำนวน 10 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 26  หลักสูตร   และหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 65 หลักสูตร  ในคณะต่างๆ รวม 10 คณะ  2  วิทยาลัย โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก  จำนวน  420 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน  1,568 คน  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 18,336  คน  รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น  20,324  คน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1125, 1185 ,  มือถือ 091-0803891 – 2