พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ปีการศึกษา 2556

28 มี.ค. 2557

กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยในเครือไทย-เทค ประจำปีการศึกษา 2556  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,134 คน ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ณ บัวหลวง แกรนด์รูม  ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

07.30 น. - นักเรียนรายงานตัว  บริเวณชั้นล่าง  อาคารสยามบรมราชกุมารี
             - นักเรียนทุกคนพร้อมกัน  ณ  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม 
10.30 น. - ประธานในพิธี นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร (เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) ถึงบริเวณพิธี
             - นางสาวนฤมล  เพ็ชร์สุวรรณ   ประธานกรรมการกลุ่มวิทยาลัยขนาดกลาง ผู้แทนวิทยาลัยในเครือไทย – เทค กล่าวรายงาน
             – นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรตามลำดับ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 
               วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
               วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 
             – ผู้แทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ
             – ประธานกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท
             – ประธานเดินทางกลับ
             – แต่ละสถาบันถ่ายภาพบนเวทีตามลำดับ
             – คณาจารย์ทุกสถาบันเข้าแถวแสดงความยินดีกับนักเรียนบริเวณลานโถง  ชั้นที่  1
             – ร่วมรับประทานอาหารว่างชั้นล่าง  อาคารอเนกประสงค์
             – แต่ละสถาบันนัดหมายเดินทางกลับ