พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยในเครือไทย–เทค ปีการศึกษา 2556

28 มี.ค. 2557

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จพระราชทานประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยในเครือไทย – เทค  สถาบันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2556  จำนวน 1,100 คน ในวันเสาร์ที่  29 มีนาคม 2557 ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม   กรุงเทพมหานคร
08.00 น.             -  นักศึกษารายงานตัว บริเวณชั้นล่าง  อาคารสยามบรมราชกุมารี
09.00 น.             -  นักศึกษาตั้งแถวพร้อมขึ้น ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
09.00 -12.00 น.   -  ซ้อมรับใบประกาศ
                         -  ถ่ายรูปหมู่
12.00 น.             – รับประอาหารกลางวัน
13.30 น.             – ผ่าน  GATE WAY   และ ซ้อมรับใบประกาศ
15.00 น.             – อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค
17.00  น.            – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
                         เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม  กรุงเทพมหานคร
                         (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย / รถยนต์พระที่นั่งเทียบด้านขวา)                      
                          - นางสาวจรรยา  พุคยาภรณ์   

                          – นายชาติชาย  พุคยาภรณ์ 
                          เฝ้ารับเสด็จและถวายพวงมาลัย
                          – เสด็จขึ้นชั้น 5 (โดยลิฟต์)
                          – เสด็จเข้าภายในห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
                          (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
                          – ประทับพระเก้าอี้
                          – นางสาวจรรยา  พุคยาภรณ์   ถวายสูจิบัตร
                          – นายชาติชาย  พุคยาภรณ์  กราบทูลรายงาน
                          – นางสาวนริศรา  ยะรังวงศ์  กราบทูลเบิกนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร
                          – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
                          พระราชทานประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรตามลำดับ
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น 
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ
                          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
                          นักศึกษาระดับ ปวช.ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี 

                          - นักศึกษากล่าวคำปฏิญาณ
                          - ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
                          พระราชทานพระโอวาท  (จบพระโอวาท ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
                          - เสด็จออกจากห้องบัวหลวงแกรนด์รูม
                          – เสด็จไปประทับพักพระอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2  (โดยลิฟต์)
                          - ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร และ คณะกรรมการนักศึกษา  (จำนวน 2 ชุด)                                
                          - ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก
                          - เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
                          - เสด็จกลับ
                          (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว