พิธีประทานปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555

26 มี.ค. 2557

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555  โดยประทานปริญญาบัตรแก่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 8 ท่าน  ดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 40 คน  และมหาบัณฑิต จำนวน 427 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน  467 คน   ณ  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข   พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน