อบรม“ตรวจสอบภายใน-นักบัญชี”

26 มี.ค. 2557

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน-ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี” ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 70 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน” และ “ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นของผู้ตรวจสอบภายใน” โดยมี ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับ ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน