มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

23 มี.ค. 2557

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555  วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข   พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ในวันนี้  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 8 ท่าน  และประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  แก่ดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 40 คน  และมหาบัณฑิต จำนวน 427 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน  467 คน

โดย สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 8 ท่าน แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่น ประสบความสำเร็จในการใช้วิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบกิจการเกิดประโยชน์แก่สังคม  และประเทศชาติ  ดังนี้
1. นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ  ประเภททั่วไป
2. นางวันดี  กุญชรยาคง
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประเภททั่วไป
3. นายพิชัย  ชุณหวชิร
ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
และนายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี   ประเภททั่วไป
4. นายนิธิ  สถาปิตานันท์
ประธานกรรมการ บริษัทในเครือ 49 Group
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประเภททั่วไป
5. นายโยธิน  เนื่องจำนงค์
กรรมการบริหาร  บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ประเภททั่วไป

6. นายสุภณวิชญ์  สมสมาน
ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสร้างสรรค์แนวคิด
บริษัท The Monk Animation Studios จำกัด
ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์  ประเภททั่วไป
7. นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร 
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภททั่วไป
8. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ประเภททั่วไป

และมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 467 ราย  ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต,  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  , หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต,  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีปทุม   เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2513 เป็นต้นมา  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม  “ศรีปทุม”  พร้อมทั้งได้พระราชทานความหมายว่า  “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดทำการเรียนการสอน กว่า 44 ปี มีการจัดการเรียนการสอน  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บางเขน,   มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ซึ่งในปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ  รวมทั้งสิ้น  101 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จำนวน 10 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 26  หลักสูตร   และหลักสูตรระดับปริญญาตรีจำนวน 65 หลักสูตร  ในคณะต่างๆ รวม 10 คณะ  2  วิทยาลัย โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก  จำนวน  420 คน  นักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน  1,568 คน  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 18,336  คน  รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น  20,324  คน 

ดูกำหนดดการพิธีประทานปริญญาบัตรฯ ได้ที่ http://www.spu.ac.th/master หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  สำนักงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1125, 1185 ,  มือถือ 091-0803891 – 2