ม.ศรีปทุม จัดพิธีฝึกซ้อม และพิธีประทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา2555

17 มี.ค. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดวันฝึกซ้อม และพิธีประทานปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555  โดยวันฝึกซ้อม วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557  รายงานตัว เวลา 07.30 น. ณ จุดรายงานตัว ชั้นล่าง อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) และทำการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  และกำหนดพิธีประทานปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 โดยได้รับประทานพระอนุญาตจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีฯ  ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557  โดยให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รายงานตัว เวลา 11.00 น. ณ ชั้นล่าง อาคาร  ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2555 นี้ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานโดดเด่น ประสบความสำเร็จในการใช้วิทยาการในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบกิจการเกิดประโยชน์แก่สังคม  และประเทศชาติ  จำนวน 12 ท่าน ดังนี้ 1.ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ประเภททั่วไป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  (ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.9) , 2. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ  ประเภททั่วไป นางกอบกาญจน์  ส. วัฒนวรางกูร , 3.  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม  ประเภททั่วไป นางวันดี  กุญชรยาคง, 4. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี   ประเภททั่วไป นายพิชัย  ชุณหวชิร, 5. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประเภททั่วไป นายนิธิ  สถาปิตานันท์ , 6.ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์  ประเภททั่วไป   ศ.กิติคุณพิเศษ ดร.วิษณุ  เครืองาม , 7.ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ประเภททั่วไป นายโยธิน  เนื่องจำนงค์ , 8. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์  ประเภททั่วไป นายสุภณวิชญ์  สมสมาน, 9. ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประเภททั่วไป นายศิริวัฒน์  วงศ์จารุกร , 10.ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ประเภททั่วไป นายทองมา  วิจิตรพงศ์พันธุ์ , 11. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ประเภททั่วไป นายประวิทย์  มาลีนนท์  และ 12. ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาธุรกิจการบิน  ประเภททั่วไป นายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ

และมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก จำนวนทั้งสิ้น 467 ราย  ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต,  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต , หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต,  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีทุม  เพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอกทุกท่าน เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557  และเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาฯ วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาท่านใดที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับประทานปริญญาบัตร และในวันฝึกซ้อมฯ-วันพิธีประทานปริญญาฯ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านแต่งกายด้วยชุดครุยตามหลักสูตร สาขาที่สำเร็จการศึกษา และในการเดินทางเข้าร่วมพิธีฯ ขอโปรดศึกษาเส้นทางการเดินทาง เนื่องจากการจราจรจะติดขัดมาก ควรถึงสถานที่ก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 30 นาที ผู้สำเร็จการศึกษา ที่เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อม พิธีประทานปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 และญาติผู้สำเร็จการศึกษา ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีทุกท่าน สามารถนำรถยนต์เข้าจอดรถได้ที่ ลานจอดรถ 7 ชั้นอาคาร 9, ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบ ที่ 1 (ติดกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ฝั่งโรงเรียนสารวิทยา), และสวนอาหารบางบัว (ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์) โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดรถตู้ให้บริการรับส่ง หมุนเวียนตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2579 1111  หรือดูรายละเอียด www.spu.ac.th/master