“สร้างนักบัญชีมืออาชีพ”

6 มี.ค. 2557

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมหลักสูตร ”พัฒนาบัณฑิตสู่เส้นทางสำนักงานบัญชีคุณภาพ” ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี ปี 4 ม.ศรีปทุม รุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ได้รับเกียรติจากนายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่เข้ารวมอบรม โดยมี ดร. ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การต้อนรับ ณ ห้องปัทมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน