ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

6 มี.ค. 2557

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม และดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารองค์การ ในการบำเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร