คณะบริหารธุรกิจ ม. ศรีปทุม พร้อมติดอาวุธ ผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่โลกธุรกิจ

4 มี.ค. 2557

ปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางโลกธุรกิจ หมุนไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสถาบันการศึกษาต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและทิศทางของโลกธุรกิจปัจจุบันให้มากที่สุด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญและเน้นผลิตบุคลากรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมแรงงาน โดยเฉพาะตลาดแรงงานภาคธุรกิจ
ผศ.ดร.รวิภา ลาภศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า “คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เน้นการผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงานจริงในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม โดยการดึงผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ เข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตร และเน้นอาจารย์พิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจ อาทิ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด เป็นต้น อีกทั้งยังเน้นการให้นักศึกษาทำงานจริงผ่านโครงการสหกิจศึกษา ซึ่ง ม.ศรีปทุมมีความโดดเด่นจนได้รับรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปี 2556” นอกจากนี้ คณะยังปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งความต้องการบุคลากรคุณภาพจะเพิ่มมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ เนื่องจากการบริหารธุรกิจนั้นเป็นศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ”
มหาวิทยาลัยศรีปทุมในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรบุคคลคุณภาพสู่ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เราตระหนักถึงการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลกเป็นอย่างดี จึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี “บริหารธุรกิจบัณฑิต” สาขาวิชาการจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและทิศทางของโลกธุรกิจปัจจุบันให้มากที่สุด โดยเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดทันสมัย มีความรู้ความสามารถทั้งด้านไอทีและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งมีความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน และประเทศคู่ค้าอื่นๆ ตลอดจนความสามารถในการปรับตัวเพื่อแข่งขันในธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนั้นในปีการศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจได้เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ และการจัดการโลจิสติกส์ฯ ที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อผลิตบุคลากรป้อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในโซนอีสาน โดยจังหวัดขอนแก่นถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ หรือ “Hub of ASEAN” ที่สำคัญของภูมิภาค
ในด้านการผนวกรวมความรู้ทางวิชาการเข้ากับความต้องการที่แท้จริงในตลาดแรงงานที่มาจากประสบการณ์ตรงของผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะทำงานในสายอาชีพได้ทันทีหลังจากจบการศึกษานั้น คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน) จัดตั้ง SPU Investment Center by AIRA (SICA) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจในธุรกิจการเงินหรือตลาดทุนให้ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ นอกจากนี้ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ ยังจะมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนในสาขาที่ตนเรียนอีกด้วย
ในส่วนของคณาจารย์นั้น เราให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับภาคธุรกิจโดยคณาจารย์ของเราจะเข้าไปมีบทบาทในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหรือให้คำปรึกษาในองค์กรธุรกิจต่างๆ ในขณะเดียวกันคณาจารย์ก็จะนำกรณีศึกษาที่น่าสนใจในธุรกิจนั้นๆ มาพัฒนาหลักสูตร ซึ่งทำให้คณาจารย์ของเรานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ในโลกธุรกิจ เราจึงมั่นใจว่าคณะของเรามีศักยภาพสูงในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติพร้อมในการแข่งขันในโลกธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ในฐานะลูกจ้างหรือเจ้าของธุรกิจ และไม่ใช่เพียงระดับอาเซียนแต่ยังสามารถก้าวไกลถึงระดับโลกด้วย”
การปรับตัวที่รวดเร็ว รวมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีและภาษา จึงถือเป็นอาวุธสำคัญของบัณฑิตยุคนี้ ในการที่จะแข่งขันในโลกธุรกิจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อว่าบัณฑิตที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกธุรกิจได้อย่างแท้จริง จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในวันนี้และใน อนาคตอย่างแน่นอน