สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม…เติมฝัน สู่อาชีพ “สถาปนิก” ในแบบคุณ

4 มี.ค. 2557

สร้างสถาปนิกออกไปสู่แวดวงสถาปนิกชั้นนำของเมืองไทยมาแล้วมากมายหลายรุ่น หลายคนมีชื่อเสียงเกริกไกรไปถึงต่างประเทศ สำหรับ “คณะสถาปัตย์” มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาทิ สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ เจ้าของรางวัล Young designer ระดับเอเชีย และเจ้าของ Product design ที่มีธุรกิจและผลงานเป็นของตัวเองในชื่อ Surasekk , “ฟิล์ม” วิชญ์ชาญ หวานชิต เจ้าของวิทยานิพนธ์ “Event Hall @ Kanchanaburi” ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในงาน Architecture & Design Contest 2013 ได้รับเลือกให้ร่วมงานกับ Zaha Hadid Architects บริษัทสถาปนิกชั้นนำของโลก ณ กรุงดอนลอน ประเทศอังกฤษ, วีรฎา บุนนาค Interior Designer and Prop Stylist บริษัท A 49 House Design ทั้งนี้ ไม่นับผลงานและรางวัลชนะเลิศการแข่งขันในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอีกนับไม่ถ้วน อาทิ “การสร้างการเจรจาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการอนุรักษ์ย่านตลาดเก่าสามชุก” ซึ่งเป็นผลงานที่คว้ารางวัลจาก UNESCO ,งานวิจัย “แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ย่านเยาวราชและบริเวณสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร” เป็นต้น
ทั้งหมดเป็นผลผลิตที่ตอกย้ำถึงความสำเร็จและความเป็นมืออาชีพ ในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่เริ่มจากการค้นหาตนเองและเลือกในสิ่งที่ตนเองถนัด จบแล้วสามารถเลือกเส้นทางการทำงานได้หลากหลายไม่เฉพาะงานออกแบบในออฟฟิศ หรืองานเขียนแบบที่บางคนรู้สึกเบื่อและจำเจ แต่สามารถใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สร้างงานออกแบบได้อย่างหลากหลาย ทำให้บัณฑิตกว่าร้อยละ 95 ได้งานทำทันทีหลังเรียนจบ เช่น เป็นสถาปนิกในบริษัทสถาปนิกชั้นนำ รับราชการ อาจารย์ และประกอบอาชีพอิสระ ส่วนผู้ที่ไม่ถนัดงานดีไซน์ สนใจงานในสายงานก่อสร้าง ก็มีหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ไว้รองรับอีกทางหนึ่งด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า การจัดการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เน้นที่ความถนัดและศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน จบแล้วมีงานทำ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสถาปนิกออกแบบบ้าน อาคาร อาจจะไปออกแบบโปรดักส์ หรืองานสถาปัตยกรรมรูปแบบอื่นๆ ก็ได้ จึงมีความหลากหลายในอาชีพ นอกจากจะเรียนในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาจะต้องออกไปเรียนรู้ของจริง เช่น ไปฝึกงาน ฝังตัวในบริษัทสถาปนิกที่มีชื่อเสียงเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 210 ชั่วโมง พร้อมกับเชิญสถาปนิกที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์, ชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว, สถาปนิกจาก A 49 House Design, ออกัส ดีไซน์ มาสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรง รวมถึงการเป็นกรรมการภายนอกตรวจโครงงาน และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หรือการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นผลงาน และส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้นักศึกษา รวมถึงนายจ้างว่าบัณฑิตของเรามีทักษะวิชาชีพตามที่สภาสถาปนิกกำหนด
เป็นการตอบโจทย์ว่า ทำไมนักศึกษาสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ถึงได้งานทำเกือบร้อยเปอร์เซนต์ และบางคนถูกจองตัวจากบริษัทสถาปนิกชื่อดังตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ
นอกจากความโดดเด่นด้านรูปแบบการเรียนการสอนแล้ว หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนยังตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในอนาคต ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการออกแบบภายใน และปริญญาโท “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสภาสถาปนิกและกรอบวิชาชีพอาเซียนด้านสถาปัตยกรรม
อย่างแรกคือการเคี่ยวเข้มด้าน “การใช้ภาษาอังกฤษ”ทั้งในการทำงาน และภาษา-คำศัพท์ที่เป็นสากลที่ใช้ในวิชาชีพสถาปนิก สองคือการเรียนรู้ “กฎหมาย” ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและควบคุมอาคารเพื่อให้สามารถทำงานกับออฟฟิศจากต่างประเทศที่มาเปิดดำเนินการในประเทศไทย รวมถึงความรู้ด้าน “หลักเศรษฐศาสตร์”เพื่อให้งานออกแบบคุ้มค่ากับการลงทุนโดยสอดแทรกในรายวิชา โดยเฉพาะวิชาการออกแบบ นอกจากนี้ยังได้จัดกลุ่มวิชาเลือกเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความถนัด เช่น กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ขั้นสูง กลุ่มการจัดการบริหารการก่อสร้าง ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเรียนต่อในระดับปริญญาโทสาขาการบริหารงานก่อสร้าง และการบริหารทรัพยากรอาคารที่เปิดไว้รองรับแล้ว นอกจากนี้ยังได้ลงทุนด้านอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติและระบบคอมพิวเตอร์ ไอทีอย่างไม่อั้น เช่น ห้อง IMac Computer Lab เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จบไปแล้วสามารถทำได้ทั้งระบบ PC และ MacOS ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ ไอทีที่ใช้ในออฟฟิศสถาปนิกชั้นนำ
ทั้งหมดคือกลยุทธ์และแนวทางการปั้นสถาปนิกรุ่นใหม่ในสไตล์ของ ม.ศรีปทุม ที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่กำลังจะก้าวสู่เส้นทางอาชีพการออกแบบสถาปัตย์ ให้สามารถรังสรรค์ผลงานในสไตล์ที่เป็นตัวคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการสถาปนิกเมืองไทยและในเวทีนานาชาติ อย่างที่รุ่นพี่หลายคนประสบความสำเร็จมาแล้ว