ศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม เดินหน้า ปั้นมืออาชีพป้อนอุตสาหกรรมบริการ

4 มี.ค. 2557

อุตสาหกรรมบริการเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ ประกอบกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาความต้องการบุคลากรทางด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพนี้
“คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสายอุตสาหกรรมบริการในด้านประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ ส่งผลให้การผลิตบัณฑิตประสบความสำเร็จทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะเห็นได้จากสถิติการมีงานทำของบัณฑิต โดยเกือบ 90%ได้งานทำตรงกับสาขาที่เรียน ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านบุคลิกภาพ บวกกับความเป็นมืออาชีพด้านการให้บริการที่เป็นสากลและความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ จนกลายเป็นคณะยอดนิยมอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการ และทุกสาขาวิชาล้วนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็น สาขาวิชาธุรกิจการบินทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ,สาขาวิชาการจัดการโรงแรม,สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า จุดเด่นของคณะศิลปศาสตร์ คือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพด้านการบริการ รวมทั้งภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี เช่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย สาขาวิชาธุรกิจการบิน มีเครื่องบินจำลองสำหรับฝึกงานบริการบนเครื่องบิน การออกตั๋ว และการสำรองที่นั่ง ส่วนสาขาวิชาการจัดการโรงแรมมีการฝึกปฏิบัติโรงแรมจำลอง สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มีการฝึกปฏิบัติบริษัททัวร์จำลอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงและความรู้ที่ทันสมัยตลอดเวลา รวมทั้ง ในเทอมสุดท้ายจะมีสหกิจศึกษาให้นักศึกษาได้ออกไปฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของหน่วยงาน ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ในสถานประกอบการที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงทำความร่วมมือ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และโรงแรมในต่างประเทศซึ่งมีถึง 1,600 แห่งทั่วโลก และอื่นๆ
อีกทั้ง ยังได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้อาเซียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดทัวร์อาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติเพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน และเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา คณะฯ ได้เปิดสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เพื่อรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศในลุ่มน้ำโขงมาเรียน เป็นการเน้นถึงความพร้อมของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาทางด้านอุตสาหกรรมบริการ
นอกจากนั้น คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมบริการที่กำลังมาแรง ได้แก่ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายในตลาดท่องเที่ยวของไทย,สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นท์ เพื่อผลิตบุคลากรให้กับตลาดแรงงานไมซ์และการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและสัมมนาในระดับนานาชาติของประเทศไทย และสุดท้ายคือ สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ เพื่อรองรับกลุ่มท่องเที่ยวโดยทางเรือเดินสมุทร ซึ่งมีตัวเลขการเติบโตสูงถึง 300 %

หากคุณคือคนรุ่นใหม่ที่รักในงานด้านบริการซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังโตวันโตคืน เป็นอาชีพที่มีรายได้และค่าตอบแทนสูง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมที่จะปั้นคุณให้เป็นมืออาชีพระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งน้องๆที่สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆได้ที่ http://www.spu.ac.th หรือโทร0-2561-2222 ต่อ 2121-4