คณะบัญชี ม.ศรีปทุม โชว์ศักยภาพ ผลิตบัณฑิต ได้งานทำอย่างมั่นคง 100%

4 มี.ค. 2557

“เก่งภาษี เก่งภาษา เก่งไอที และเป็นนักบัญชีมืออาชีพ” คือ ปรัชญาหลัก ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในวิชาชีพบัญชีอย่างมืออาชีพ ที่สำคัญยังตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ซึ่งมิได้หมายเพียงแต่การเตรียมคนเฉพาะเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเท่านั้น แต่เป้าหมายหลักสำคัญของคณะบัญชี ยังมองไกลไปถึงการผลิตบัณฑิตให้สามารถเรียนจบออกมาแล้ว ได้งานทำ ถึง 100 % โดยเน้นการเรียนการสอนด้านไอที และภาษาเป็นหลัก พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง โดยการฝึกปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษา กับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ  เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานในบริษัทมหาชน และบริษัทข้ามชาติ ได้โดยทันที

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังจัดสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของประเทศ  เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานด้านการบัญชีให้กับนักศึกษาคณะบัญชีอย่าง ครบวงจร เสมือนกับได้ทำงานอยู่ในที่ทำงานจริง

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งมั่น สร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงจัดให้มีการสอนหลักสูตรบัญชี ทั้งภาคปกติ  และภาคเสาร์-อาทิตย์   โดยระดับปริญญาตรี เปิดสอน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน, ชลบุรี และขอนแก่น  ขณะที่ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หรือ ระดับปริญญาโท เปิดสอนภาคเสาร์-อาทิตย์  ซึ่งได้เปิดมานานถึง 9 ปีแล้ว โดยหลักสูตรนี้จะเรียนเพียง 1 ปีเท่านั้น มุ่งเน้นในการสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้จัดการทางด้านบัญชีและการเงิน ส่วนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หรือ ในระดับปริญญาเอก จะเรียนวันเสาร์ – อาทิตย์  ใช้เวลาศึกษาเพียง 3 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอดมุ่งให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้านงานวิจัย เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาระบบงาน ในวิชาชีพบัญชี

“ ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาของคณะบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยผลสำรวจล่าสุด ปี 2555 พบว่า มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้งานทำ ร้อยละ 100 ภายในระยะเวลา 1 ปี  ขณะที่ ร้อยละ 93.75 ได้งานทำภายในระยะเวลาเพียง 120 วัน  และส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย เดือนละ 15,000 บาทต่อเดือน โดยผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนภาพความสำเร็จของคณะบัญชี ซึ่งสามารถดำเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”  ดร.ฐิตาภรณ์ กล่าว

จนถึงวันนี้ ประเทศไทย ยังมีความต้องการแรงงานด้านบัญชีอีกจำนวนมาก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงขอเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา  สร้างบัณฑิต  และสร้างแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศให้เดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน