การลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง Sripatum-Beijing Language & Culture College, Bangkok Office

3 มี.ค. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือกับ Director Wei Qing, Beijing Chinese Language and Culture College, Bangkok Office ในการจัดตั้ง Sripatum-Beijing Language & Culture College, Bangkok Office ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องจาก BLCC เป็นสถาบันที่เข้มแข้งในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน แห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง จึงจะเป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน โดยจะจัดอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน มาสอนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตลอดจนการจัดสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน