ร่วมยินดี 2 นศ.แลกเปลี่ยน Guizhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน

6 ก.พ. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงความยินดี พร้อมให้โอวาทกับ น.ส.สภาวดี ชากระโทก (น้องซายน์)  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาษาจีน) ปี 4 และนายกฤษณ์ ญาณฤทธิ์ (น้องจอม) นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชา International Business Communication ปี 4  เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาทั้ง 2 คน สามารถคว้าทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน ในโครงการ “SRIPATUM UNIVERSITY STUDENT EXCHANGE PROGRAM 2013 @ Guizhou University” สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2557 – มิถุนยายน 2557 โดยมี อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องบุษกร อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน