ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

31 ม.ค. 2557

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษา และเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้บรรยายพิเศษด้วย ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน