ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

31 ม.ค. 2557

ผศ.ดร.อัจฉราพร  โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.สุวรรณา  เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษโดย ผศ.จิตราพร ลีละวัฒน์ ผอ.ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน