“ส่งเสริมภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ”

31 ม.ค. 2557

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2557 โดยสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ให้กับนักเรียน และนักศึกษา  ณ ลานกิจกรรม Exhibition อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม