มอบเกียรติบัตร “ครูแสนดี” ประจำปี 2557

23 ม.ค. 2557

             มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับ สมาคมคนของแผ่นดิน จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “ครูแสนดี” ประจำปี 2557 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ  ครูผู้อุทิศการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของครูอย่างแท้จริง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู และศิษย์ให้ทำความดี อันมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

กำหนดการจัดงาน
08:00 น. ผู้เข้ารับเกียรติบัตรครูแสนดี ลงทะเบียน
             ณ บริเวณ ชั้น L อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
09:30 น. ปิดลงทะเบียน และฝึกซ้อม
10:30 น. ประธานจัดงาน กล่าวรายงาน
              ดร.สุทธศรี  วงษ์สมาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11:40 น. เสร็จพิธี ถ่ายภาพหมู่ผู้ได้รับเกียรติบัตร

สอบถามเพิ่มเติม  มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1332