ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ASEAN Cyber University (ACU)

21 ม.ค. 2557

อาจารย์กิติกุล ปุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ Dr.Jongsun Park Director General, ACU Project Secretariat, DR.Sohwa Park Deputy Director General, ACU Project Secretariat, Dr.Choi Head of ACU e-Learning Manual Development Project และ Mr.Youngjun Hong ACU e-Learning Manual Development Project ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม และพร้อมสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี อาจารย์วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ เป็นประธานในการจัดสัมภาษณ์ครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับงานวิจัยจัดทำคู่มือการจัดการและการเรียนการสอน e-Learning ของ ACU ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน