“ประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ศรีปทุม ครั้งที่ 8”

24 ธ.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่8 ประจำปี 2556 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SPUCON13) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และประธานคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “จริยธรรมนักวิจัย และการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง Auditorium 1-2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน