ทำบุญอายุวัฒนมงคล

23 ธ.ค. 2556

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำบุญอายุวัฒนมงคล พร้อมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมในพิธีด้วย ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ