สวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ

23 ธ.ค. 2556

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมงานบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังหปริณายก  ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพสวดในครั้งนี้  วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556  ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร