คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดอบรมบริการวิชาการสู่สังคม

18 ธ.ค. 2556

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม โดยมี อาจารย์ยุวดี เครือรัฐติกาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต จัดอบรม เรื่อง “เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs รุ่น 1” และ อาจารย์สุภาพร  แช่มช้อย อาจารย์ประจำคณะบัญชี จัดอบรมเรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs รุ่น 2”  ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 3  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556