“SPU-Teaching and Learning Forum”

13 ธ.ค. 2556

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ SPU-Teaching and Learning Forum การอบรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนการสอนของคณาจารย์ และยกระดับการเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ โดยมี รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,อาจารย์สุจินต์ สุขะพงษ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ , ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ,ดร.ถาวร ทิศทองคำ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์รัฐสภา แก่นแก้ว อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ครั้งนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม