ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก มรภ.ทั่วประเทศ

25 พ.ย. 2556

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในฐานะผู้แทนคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ  และคณะผู้บริหารจากที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎ ระดับผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก” ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556