ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง I-TIM เซ็น MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

20 พ.ย. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.สวัสดิ์ อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน