ม.ศรีปทุม รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ จาก สสอท. ปี 2556

19 พ.ย. 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอร่วมแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปี 2556 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  ประกอบด้วย 1.ผศ.ดร.สุพัฒตรา เกษราพงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล บุคคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล บุคคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสังคมศาสตร์ 3.ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านสบับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน และ  4. อ.ปฐม พุ่มพวง สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นด้านสบับสนุนวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้ปฏิบัติการ โดยทั้งหมดได้รับโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค